Nowości


 • W dniu 30 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw; ustawa wprowadza ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi;

 

 • 22 lutego 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmienie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulega szereg istotnych instytucji kodeksy pracy, w szczególności dotyczących zawierania umowy o pracę na czas określony;

 

 • W dniu 9 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Rozporządzenie nakłada na e-przedsiębiorców obowiązek informowania o platformie ODR oraz określa sposób udzielania takiej informacji;

 

 • Landgericht w Berlinie (Sąd Okręgowy w Berlinie) w wyroku z 17 grudnia 2015r. w sprawie o sygn. 20 O 172/15 orzekł, iż po śmierci dziecka prawo do konta na Facebooku, w tym wpisów, uzyskują rodzice dziecka. Sprawę ropoznał Sąd w kraju miejsca zamieszkania spadkobierców;

 

 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 października 2014r. w wyroku z dnia 21 października 2014r. sygn. akt C-348/13 przyjął, iż umieszczanie linka do nielegalnie zamieszczanych w internecie treści nie narusza praw autorskich. Orzeczenie odwołało się do wcześniejszego wyroku TS UE w sprawie Svensson;

 

 • 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta; ustawa uchyla ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności za wady rzeczy, ujednolicając reżim odpowiedzialności, przewidziano nowe unormowania dotyczące umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (w szczególności wydłużono termin do odstąpienia od takich umów do 14 dni, nałożono szeroki zakres obowiązków informacyjnych);

 

 • Z dniem 1 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzająca daleko idące ułatwienia w rejestracji spółek prawa handlowego, m.in. ograniczająca liczbę pozycji PKD wprowadzanych do formularzy czy automatycznego tworzenia kont płatników w ZUS;

 

 • Od 1 stycznia 2015r. na terenie Niemiec wchodzi w życie ustawa o płacy minimalnej z dnia 11 sierpnia 2014r., ustawę są zobowiązani stosować również pracodawcy delegujący swoich pracowników do pracy w Niemczech;

 

 • 15 stycznia 2015r. mija termin na złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek ubezpieczeniowych w świetle ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa abolicyjna dotyczy okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.;

 

 • Od 1 stycznia 2014r. obowiązują nowe formularze zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA;

 

 • Od lutego 2014r. przedsiębiorcy realizujący transakcje pochodne (np.opcje) muszą uwzględniać obowiązki raportowe wynikające z rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1247/2012 (EMIR);

 

 • W dniu 24 grudnia 2013r. weszła w życie istotna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych; wprowadzono m.in. definicję umowy o podwykonawsto oraz rozwiązania umożliwiające Zamawiającym ingerencję w kształt umowy zawieranej między wykonawcami a podwykonawcami;

 

 • W wyroku z dnia 18 grudnia 2013r. wydanym w sprawie sygn. akt II FSK 2767/11 Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iż o zastosowaniu stawki podatku nieruchomości właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach spółdzielni mieszkaniowej decyduje faktyczny sposób wykorzystania lokali. Jeśli lokale faktycznie nie są wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności, nie można stosować w odniesieniu do nich stawek obowiązujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej;

 

 • W wyroku z dnia 13 grudnia 2013r. Sąd Najwyższy sygn. akt III CSK 65/13 zaznaczył, iż nie można w odniesieniu do reklam porównawczych wymagać pełnej aktualności cen. Inaczej niezmiernie łatwo każdą reklamę porównawczą można byłoby kwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji;

 

 • W wyroku z dnia 18 listopada 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny sygn. akt I OSK 1558/13 wyjaśnił, iż decyzje dotyczące budowy linii elektroenergetycznych stanowią informacje, które przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek udostępniać jako informację publiczną.